تابلو نقاشی

Showing 1–9 of 15 results

تابلوهای نقاشی رنگ روغن:

از روزی که انسان پا به عرصه گیتی گذاشت، با نقاشی حرف زد، زندگی کرد و هنر آفرید. نقاشی همیشه با بشر و زندگی انسانها همراه بوده است. آثار هنری نقاشی، ریشه در تاریخ و سنت بشر امروز دارد. نقاشی رنگ روغن و خلق اثر بر روی بوم نیز همچنان در میان هنرمندان جایگاه ویژه ای دارد و هنوز نقاشان روبروی یک بوم می ایستند و با ترکیب رنگها، هنر خلق می‌کنند. هنری که می ماند تا انسان هست.